Game 1 - Polaris Blue 95 vs Genesis Elite White 95 - beg